See PRO editionLike us at Facebook

Behaalde score Baanbukscompetitie seizoen 2018/2019 Periode 1
Poule A 55+ Ronde Totaal
Pos 1 2 3 4 5 6 7 Nieuw gem. Periode 1 Oud gem.
1 Martin Tiemissen #DIV/0! 147,9
2 Theo Egging               #DIV/0! 144,4
3 Wim Leuverink               #DIV/0! 144,4
4 Toon Egging               #DIV/0! 143,6
5 Fons Giesen               #DIV/0! 142,3
6 Benny Lucassen               #DIV/0! 142,1
7 Theo Kluitman               #DIV/0! 141,0
8 Robby Guldemond               #DIV/0! 140,4
9 Bennie Hollander               #DIV/0! 139,9
10 Harry Giesen               #DIV/0! 139,0
11 Geert Seesink #DIV/0! 138,6
Poule B 55+ Ronde Totaal
Pos 1 2 3 4 5 6 7 Nieuw gem. Periode 1 Oud gem.
1 Gerard Thuijs #DIV/0! 138,9
2 Jan Weijers               #DIV/0!   138,1
3 Jos Godschalk               #DIV/0! 137,3
4 Fons Welling               #DIV/0! 135,6
5 Geert Jansen               #DIV/0! 135,1
6 Paul Derksen               #DIV/0! 133,9
7 Jan Teunissen               #DIV/0! 132,6
8 Theo Fielt               #DIV/0! 132,4
9 Harry Jansen               #DIV/0! 132,1
10 Martin Rosendaal               #DIV/0! 118,1
11 Ruud Van Der Kaa #DIV/0! 60,3
Poule C 55+ Ronde Totaal
Pos 1 2 3 4 5 6 7 Nieuw gem. Periode 1 Oud gem.
1 Theo Bulsink #DIV/0! 132,4
2 Johan Hogenkamp               #DIV/0! 132,0
3 Bertus Van Schriek               #DIV/0! 130,9
4 Fons Gerritsen               #DIV/0! 130,6
5 Gerard Giesen               #DIV/0! 127,7
6 Harrie Balduk               #DIV/0! 127,4
7 Josef Rosendaal               #DIV/0!   126,4
8 Wim Willemsen               #DIV/0!   126,4
9 Evert Seesink               #DIV/0!   126,1
10 Frans Buiting               #DIV/0!   91,4
11 Jan Hermsen #DIV/0! 74,1
Behaalde score Kruisboogcompetitie (3) seizoen 2018/2019 Periode 1
Poule 3 kaarten Ronde Totaal
Pos 1 2 3 4 5 6 7 Nieuw gem. Periode 1 Oud gem.
1 Toon Egging #DIV/0! 114,0
2 Gerard Thuijs               #DIV/0! 113,8
3 Theo Egging               #DIV/0! 111,5
4 Wim Leuverink               #DIV/0! 111,3
5 Jos Godschalk               #DIV/0! 110,5
6 Martin Tiemissen               #DIV/0! 106,5
7 Jan Teunissen #DIV/0! 105,8
Behaalde score Baanbukscompetitie seizoen 2017/2018 Periode 2
Poule A 55+ Ronde Totaal
Pos 1 2 3 4 5 6 7 Nieuw gem. Periode 2 Seizoen Periode 1 Oud gem.
1 Martin Tiemissen 149 148 145 150 148 148 147 147,9 1035 2066 1031 147,3
2 Wim Leuverink 145 142 145 145 142 146 146 144,4 1011 2027 1016 145,1
3 Toon Egging 140 144 141 144 148 145 143 143,6 1005 1996 991 141,6
4 Fons Giesen 142 141 141 143 143 144 142 142,3 996 1991 995 142,1
5 Benny Lucassen 141 147 142 140 147 137 141 142,1 995 2002 1007 143,9
6 Theo Kluitman 143 142 141 142 136 141 142 141,0 987 1957 970 138,6
7 Robby Guldemond 135 138 141 147 139 140 143 140,4 983 1965 982 140,3
8 Harry Giesen 139 134 138 139 141 139 143 139,0 973 1963 990 141,4
9 Gerard Thuijs 134 141 139 137 143 135 143 138,9 972 1954 982 140,3
10 Martin Rosendaal 137 137 138 138 142 135 0 118,1 827 1797 970 138,6
11 Ruud Van Der Kaa 140 140 142 0 0 0 0 60,3 422 1395 973 139,0
Poule B 55+ Ronde Totaal
Pos 1 2 3 4 5 6 7 Nieuw gem. Periode 2 Seizoen Periode 1 Oud gem.
1 Theo Egging 142 145 145 149 145 143 142 144,4 1011 2016 1005 143,6
2 Bennie Hollander 140 135 144 135 140 144 141 139,9 979 1930 951 135,9
3 Geert Seesink 139 135 136 138 141 142 139 138,6 970 1931 961 137,3
4 Jan Weijers 135 142 135 137 139 139 140 138,1 967 1908 941 13,4
5 Jos Godschalk 138 138 142 142 134 135 132 137,3 961 1909 948 135,4
6 Fons Welling 136 135 142 134 129 135 138 135,6 949 1892 943 134,7
7 Geert Jansen 129 132 133 135 138 140 139 135,1 946 1877 931 133,0
8 Paul Derksen 135 132 135 128 130 141 136 133,9 937 1867 930 132,9
9 Theo Bulsink 134 126 131 138 131 131 136 132,4 927 1868 941 134,4
10 Johan Hogenkamp 131 136 128 121 139 137 132 132,0 924 1863 939 134,1
11 Harrie Balduk 131 122 128 127 126 127 131 127,4 892 1813 921 131,6
Poule C 55+ Ronde Totaal
Pos 1 2 3 4 5 6 7 Nieuw gem. Periode 2 Seizoen Periode 1 Oud gem.
1 Jan Teunissen 134 132 136 134 133 129 130 132,6 928 1821 893 127,6
2 Theo Fielt 130 129 134 131 138 135 130 132,4 927 1823 896 128,0
3 Harry Jansen 133 138 130 126 128 133 137 132,1 925 1834 909 129,9
4 Bertus Van Schriek 128 138 130 126 132 135 127 130,9 916 1832 916 130,9
5 Fons Gerritsen 126 135 132 139 123 126 133 130,6 914 1804 890 127,1
6 Gerard Giesen 126 127 114 124 136 130 137 127,7 894 1808 914 130,6
7 Josef Rosendaal 121 124 127 132 127 134 120 126,4 885 1741 856 122,3
8 Wim Willemsen 126 123 124 131 131 127 123 126,4 885 1732 847 121,0
9 Evert Seesink 123 119 130 131 130 127 123 126,1 883 1792 909 129,9
10 Frans Buiting 129 124 126 129 132 0 0 91,4 640 1546 906 129,4
11 Jan Hermsen 132 136 131 120 0 0 0 74,1 519 1361 842 120,3
Behaalde score Kruisboogcompetitie (3) seizoen 2017/2018 Periode 2
Poule 3 kaarten Ronde Totaal
Pos 1 2 3 4 5 6 7 Nieuw gem. Periode 2 Seizoen Periode 1 Oud gem.
1 Toon Egging 113 114 115 114 114 115 113 114,0 798 1571 773 110,5
2 Gerard Thuijs 114 110 116 116 114 111 115 113,8 796 1590 794 113,5
3 Theo Egging 111 113 114 109 107 110 116 111,5 780 1544 764 109,2
4 Wim Leuverink 116 110 107 110 110 116 110 111,3 779 1516 737 105,3
5 Jos Godschalk 113 115 110 109 107 110 109 110,5 773 1536 763 109,0
6 Martin Tiemissen 114 107 101 106 105 105 107 106,5 745 1485 740 105,8
7 Jan Teunissen 107 106 103 106 106 109 103 105,8 740 1503 763 109,0